Logga in

Kalendarium

Öppet för förslag Stängd

Startdatum: 2015-12-01

Slutdatum: 2016-02-29

Strategisk satsning på att ersätta djurförsök

 

Medicin Övrigt Tvärvetenskap

Karin Gabrielson Morton
2016-02-29 19:33, reviderat 2016-02-29 19:34

Utredningar har pekat på behovet av satsningar inom toxikologi för att utveckla nya, mer prediktiva och tids- och kostnadseffektiva riskbedömningsmetoder än dagens djurtester. Nya metoder och ny kunskap ger även möjligheter att utveckla den biomedicinska forskningen och samtidigt minska och ersätta djurförsök. Detta ligger helt i linje med EU:s mål att ”ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte så snart det är vetenskapligt möjligt” (EU-direktiv 2010/63). Nya generationer in vitro-modeller (t.ex. 3D-modeller, organs-on-chip-teknik, iPS-celler och -omics-baserade metoder), in silico-modeller (virtuella modeller, systembiologi, QSAR mm) och ny pathway-baserad kunskap inom riskbedömning och medicinsk forskning, är exempel på områden som utvecklas mycket snabbt. EU har infört ett försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika och allt fler av EU:s regelverk om kemikalier uppdateras med förtydliganden om att djurförsök i det längsta ska undvikas och ersättas med andra metoder. Detta skapar en ökande efterfrågan på djurfria metoder och expertis för att tolka data från de nya riskbedömningsmetoderna. I Storbritannien tar myndigheter, bl.a. Home Office, fram årliga ”delivery plans” med titeln ”Working to reduce the use of animals in scientific research” för att landet ska ligga i framkant och kunna kapitalisera på de nya djurfria metoderna. Bland möjligheterna listas bl.a. områden inom medicinsk forskning, bl.a. inom åldrandets sjukdomar, där djurmodeller har begränsningar, och där förhoppningar finns att lösa utmaningarna genom att utveckling av nya, djurfria metoder. En annan brittisk rapport, “Non-animal technologies roadmap for the UK Advancing predictive biology” konstaterar att marknadspotentialen är enorm; den globala marknaden för cellbaserade tester inom läkemedelsutveckling, säkerhetsbedömningar och toxikologi beräknas nå 21.6 miljarder dollar år 2018. Även marknaden för användning av pluripotenta stamceller och 3D-cellmodeller beräknas öka (till 2,9 resp 2,2 miljarder dollar) och skapa möjligheter för brittisk akademi och industri. Även i Sverige finns stor kompetens på området, men visioner och strategiska satsningar motsvarande dem i Storbritannien saknas både inom forskningsfinansiering och utbildning. Likaså saknas infrastrukturer för att föra kunskap och innovationer från universitet, via valideringsprocesser, till marknaden och (när tillämpligt), godkännande i olika regelverk och guidelines. Sverige skulle tjäna på att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya, djurfria metoder. Strategiska satsningar inom detta område är angeläget såväl i den medicinska forskningen som i investeringar i framtidens bioindustri och riskbedömning. Inte minst inom läkemedelsutveckling är förhoppningarna om nya metoder stora, särskilt då djurstudierna ofta misslyckats med att förutsäga både goda effekter och risker. Endast ca 10 % av de läkemedelssubstanser som testas kliniskt i människa når idag regulatoriskt godkännande. Övriga faller bort p.g.a. bristande effekt eller säkerhetsrisker som inte upptäckts i djurstudier. Många substanser som har goda effekter i djurmodeller visar sig alltså inte fungerar på människa. Troligen finns även motsatt problem, alltså att substanser som skulle kunna fungera i människa sorteras bort p.g.a. negativa effekter hos djur som inte motsvarar effekten på människa. Likaså är de djurmodeller som idag används i bedömning av nya medicinsktekniska produkter inte alltid adekvata för att bedöma kliniska effekter på människa. Många små och medelstora bioteknikföretag behöver hjälp att navigera möjligheterna att använda kostnads- och tidseffektiva samt vetenskapligt relevanta djurfria metoder att ta sina forskningsprodukter från innovation till kommersiell produkt. Sådant stöd kan öka chanserna att få nya produkter ut på marknaden, samtidigt som onödiga djurförsök undviks. Karin Gabrielson Morton, Sakkunnig, Forska Utan Djurförsök


KOMMENTARER

Inga kommentarer inlagda.

Fasen är stängd, inte möjligt att kommentera.