Logga in

Kalendarium

Öppet för förslag Stängd

Startdatum: 2015-12-01

Slutdatum: 2016-02-29

Strategiprocessen

SSF kommer under 2016 att besluta om en forskningsstrategi för åren 2017 till och med 2021. Som en del i beslutsprocessen kunde alla som ville lägga förslag på forskningsområden och programformer som SSF kan finansiera under perioden. SSF räknar med att finansiera svensk forskning med fem miljarder under dessa år, (en miljard per år). 

Det går nu inte längre att lägga förslag, men nedan kan du läsa de 124 förslag som kommit in, i kronologisk ordning (senast lagda högst upp). I vänsterspalten hittar du mer information som kan var bra att känna till, startdokument och referensmaterial.

 

 

LAGDA FÖRSLAG

Det Nationella Metrologiinstitutets roll i innovationskedjan

2016-02-29 22:03, reviderat 2016-02-29 22:05
Metrologi är vetenskapen om mätningar och innefattar både experimentella och teoretiska metoder för att bestämma osäkerheter inom all vetenskap och teknik. Denna kunskap om mätteteknik och osäkerheter i mätningar är viktigt även utanför forskning oc [...]

Läs mer

Deep learning och data science

2016-02-29 19:53
Jag håller helt med de synpunkter som förts fram i inlägg av Dubhashi, Boström, Jaldén angående området "data science" d.v.s. metoder baserade på främst maskininlärning för att utvinna information ur stora datamängder. Detta område har genomgått e [...]

Läs mer

Strategisk satsning på att ersätta djurförsök

2016-02-29 19:33, reviderat 2016-02-29 19:34
Utredningar har pekat på behovet av satsningar inom toxikologi för att utveckla nya, mer prediktiva och tids- och kostnadseffektiva riskbedömningsmetoder än dagens djurtester. Nya metoder och ny kunskap ger även möjligheter att utveckla den biomedic [...]

Läs mer

Breddning av basen för High Capacity Transport, HCT

2016-02-29 18:25
Breddning av basen för High Capacity Transport, HCT Ett antal projekt under de senaste åren har visat att HCT är ett effektivt sätt att reducera CO2 emissionerna. Dvs. med längre och tyngre transporter kan vi nå reduktioner som är mycket svåra at [...]

Läs mer

Förbättrad hälsa och minskade samhällskostnader genom satsning på svensk virologiforskning

2016-02-29 18:02, reviderat 2016-02-29 18:35
Samhällskostnaderna för virusorsakade sjukdomar är gigantisk. Kostnaderna för virussjukdomar såsom influensa, RS, vinterkräksjuka m fl kostar Sverige tiotals miljarder varje år i form av sjukskrivningar, produktionsbortfall, vård av sjuka barn. Vä [...]

Läs mer

Safe Software for Medical Cyber-physical Systems

2016-02-29 17:38
Today, almost everyone in our society may have been in contact with advanced medical devices at least once in life. Due to the aging population, many more people will in the near future be fully dependent on assistive and prosthetic implantable cl [...]

Läs mer

Big-infrastructure research facilities for breakthroughs in metallic material technologies

2016-02-29 17:25
Sweden is the homeland of a number of world-leading metallic material manufacturers, including metallic powders, high-performance specialty alloys, and a slew of metallic product suppliers for biomedical, automotive, aerospace and other high-tech in [...]

Läs mer

Infrastruktur fellows, Max IV och nya material

2016-02-29 17:11, reviderat 2016-02-29 17:12
LiU välkomnar SSF att öppnar upp för synpunkter till den kommande forskningsstrategin. Nedan följer tre inspel till densamma. - Utlysningen om ”Infrastructure Fellows” bör följas upp med nya utlysningar. Denna satsnings som är unik kommer att var [...]

Läs mer

Fotonvetenskaplig forskarskola

2016-02-29 16:40, reviderat 2016-02-29 16:48
SSF utlyser nu medel för en Forskarskola riktad mot neutronspridning för att stimulera användningen av dessa tekniker bland framtida svenska forskare. Vi föreslår ett inrättande av en nationell fotonvetenskaplig forskarskola som ett utmärkt komplem [...]

Läs mer

Strategisk forskning kring design och tjänster

2016-02-29 16:18, reviderat 2016-02-29 16:24
Parallellt med mer traditionell produktutveckling, där bland annat material och produktion har varit centrala, sker alltmer utveckling i form av hybrider, där tjänsteperspektivet är en stark drivkraft för tillväxt, välfärd och teknisk utveckling. De [...]

Läs mer

Sverige behöver stora kombinerade satsningar inom bioinformatik och precisionsmedicin

2016-02-29 16:11
För patientens och samhällets bästa behöver vi införa precisionsmedicin i en betydligt snabbare takt än vad som görs idag. Vi anser att detta endast kan uppnås via stora satsningar på precisionsmedicin där omiktekniker och bioinformatikutveckling är [...]

Läs mer

Global hållbar utveckling kräver innovativa bekämpningmetoder mot skadeinsekter

2016-02-29 16:04
Effektiva strategier för övervakning och bekämpning av nya och redan etablerade skadeinsekter är en nyckelfråga för framtidens hållbara livsmedelsproduktion. Nya och förbättrade tekniker är en nödvändig förutsättning både för ett långsiktigt, hållba [...]

Läs mer

Framtidens växtskydd behöver integrera olika sorters kunskap

2016-02-29 15:51
Livsmedelsproduktionen står idag inför ett antal utmaningar orsakade av globala miljö- och samhällsförändringar. Detta ställer höga anpassningskrav på den svenska växtproduktionen och inte minst växtskyddet inom en nära framtid. Sverige har mycket b [...]

Läs mer

Avancerad utveckling av mätinstrument inom strålningsfysik för forskningens och samhällets behov

2016-02-29 15:49, reviderat 2016-02-29 15:50
I detta inspel vill vi beskriva och motivera behovet av en satsning på utveckling av detektorsystem för spektroskopiska, avbildande och dosimetriska mätningar av strålning, speciellt vid anläggningar för direkt eller indirekt framkallning av strålni [...]

Läs mer

Strategic Funding in Cognitive Neuropsychiatry

2016-02-29 15:43, reviderat 2016-02-29 15:49
The disease burden of psychiatric disorders is a major challenge for both the society and the individual. It is therefore surprising that psychiatric research has severely lagged behind research advancements in somatic disorders. One reason is that [...]

Läs mer

Towards a Long and Healthy Life

2016-02-29 15:04
We propose a program that aims to increase our understanding of the biological factors affecting longevity and health. Life expectancy has increased dramatically in the last one hundred years. Although decreased child mortality is the major expl [...]

Läs mer

Machine Learning and Visual Computing

2016-02-29 14:48
I wish to support Joakim Jalden's and in particular Devdatt Dubhashi's suggestions regarding deep learning, including references to parallel computing and self-driving cars as well as convolutional or recurrent neural networks and vision. Jalden ref [...]

Läs mer

MAXESS and Archaeology Neutrons, X-rays and Synchrotron light for Cultural Heritage research innovations

2016-02-29 14:32, reviderat 2016-02-29 14:37
While large scale research facilities play an important role in material science and technological developments from soft matter and medical applications to hard matter and engineering materials, where corresponding relations to research centers and [...]

Läs mer

Behovet av nationell högteknologisk utvecklingsinfrastruktur

2016-02-29 14:21
Användningen av stora internationella forskningsinfrastrukturer i Europa som ESS, MAX-IV, XFEL, CERN, FAIR, ESO, VLT, ITER m.fl. utgör en allt viktigares förutsättning för svensk naturvetenskaplig och teknisk frontlinjeforskning. Uppbyggnaden och [...]

Läs mer

The microbial community of the airways and how it interacts with the environment and the host

2016-02-29 13:51, reviderat 2016-02-29 13:52
Introduction to the problem The airways represent the main entry port for community acquired infections of bacterial, viral and fungal origin. For a number of bacterial respiratory pathogens the human airways constitute their main ecological niche [...]

Läs mer

Empowering Life Sciences through a National Biophysics Platform

2016-02-29 13:49, reviderat 2016-02-29 13:54
A major current challenge in Sweden is to strategically empower novel communities to make the most of upcoming national facilities at ESS and MAX IV. An essential such prerequisite will be to facilitate bridging between atomic-scale high-resolution [...]

Läs mer

Cellular Therapies – Strategy to reach established treatment

2016-02-29 13:21
Cellular based therapies have the potential to transform medicine, with the promise to treat, manage and potentially cure some of the most debilitating and costly diseases. It has developed as a cornerstone in future healthcare and a distinct sector [...]

Läs mer

Fotonik med inriktning mot nanofotonik, biofotonik, biosensorer och ICT

2016-02-29 13:01
En av EUs sex nyckelteknologier är fotonik, med omfattande tillämpningar, en dynamisk industri och stark tillväxt, inom EU och internationellt. I EU speglas detta av teknologiplattformen Photonics21. Fotonik kan ses som en analogi till elektronik; d [...]

Läs mer

Dynamic structures

2016-02-29 12:16
We are entering an era when 3D characterisation of matter has reached maturity down to nearly atomic scale and the next challenge is to capture the changes that reflects the dynamics of our environment. Building models on top of the available static [...]

Läs mer

Den digitala explosionen behöver en fortsatt satsning på beräkningsvetenskap och tillämpad matematik

2016-02-29 11:46, reviderat 2016-02-29 11:50
SSF har nyligen presenterat en omfattande omvärldsanalys där internationella finansiärers planer för strategisk forskning kartläggs. Här är återkommande teman digital transformation, grönare material och produktion, och livsvetenskaper inom komplexa [...]

Läs mer

Strategisk kraftsamling på IKT som grund för framtida svensk konkurrenskraft

2016-02-29 11:04, reviderat 2016-02-29 11:07
DENNA INLAGA GÖRS FÖR ERICSSONKONCERNEN Sverige behöver utökade strategiska satsningar på forskning inom Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) samt dess tillämpningar inom en rad nya områden, drivet av den accelererande digitaliseri [...]

Läs mer

Software testing as an area to further position Sweden as a leader in the international software development arena

2016-02-29 09:42
Today software more and more permeates every aspect of our life, in our cars, our bodies, our homes and our public infrastructure. Their reliability is becoming critical to modern society. The yearly cost of software errors was $59.5 billion USD in [...]

Läs mer

Interfacial Properties and Processes

2016-02-29 09:40
Interfacial properties and processes Understanding properties and processes at interfaces has become increasingly important for a wide range of applications, not the least in the emerging nanotechnology areas, and it is the key for solving severa [...]

Läs mer

Från forskningsberedningen Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Uppsala universitet

2016-02-29 09:02
SSF har som stiftelse en unik möjlighet att reagera snabbt när forskningsfronten i världen förändras. Ett exempel på detta var satsningen på grafén. Vi önskar att SSF bibehåller beredskapen för det oväntade i en föränderlig värld. Vi ser här att SS [...]

Läs mer

Processing and Coding of RGB-D sensor data

2016-02-29 08:54
A recent trend in camera technology is active sensors that estimate depth in each position of an image at video frame rate (e.g. 30 frames per second). Such depth cameras are often combined with colour cameras, resulting in so called RGB-D sensors. [...]

Läs mer

Regenerative medicine as a strategical area for future SSF support

2016-02-29 08:29
Regenerative medicine involving tissue repair, reconstruction, and restoration of function is of particular value given the rapidly aging world population. Prerequisites for success within the field include the merging of various basic sciences i.e [...]

Läs mer

Kvantitativ forskning och utveckling om urbaniseringens processer, effekter och återkopplingar

2016-02-29 06:13
Koncentrationen av människor och resurser i städer har ökat allt snabbare, t ex har andelen av världens befolkning som bor i städer ökat från runt 30 % på 1950-talet till nu över 50 %. Parallellt med att världens urbaniserade befolkning ökar ytterli [...]

Läs mer

Samverkande dataflöden, modellering och visualisering för anpassning till och kontroll av klimat- och miljöförändringar

2016-02-29 06:13, reviderat 2016-02-29 06:15
Forskningen såväl som samhällets övriga uppföljning och övervakning av klimat-miljöförändringar och parallella samhällsförändringar från lokal till global skala möjliggör nu markant ökad förståelse och förbättrad förutsägelsebarhet av hur olika samh [...]

Läs mer

Clinical Imaging in Life Sciences

2016-02-28 19:13, reviderat 2016-02-28 19:27
We propose Clinical Imaging in Life Sciences as a focus research area for an SSF initiative during 2017-2021. Human imaging in the clinical environment is a rapidly advancing field of research with a unique potential brought forward by several n [...]

Läs mer

Behovet av tillämpad strategisk forskning inom komplexa mjukvaruintensiva system

2016-02-28 18:56, reviderat 2016-02-28 19:11
NULÄGE OCH UTMANINGAR: Vi lever i en tid där teknikutveckling och globalisering utmanar oss på flera sätt. Den pågående digitaliseringen, drivet av den snabba utvecklingen inom IKT-området, förändrar och kommer att fortsätta att förändra industrin [...]

Läs mer

Biology of inflammatory disease

2016-02-28 17:32
A focus on immunity, both innate and adaptive, in particular opportunities focusing on T-cell biology and the dynamics of T-cell adaptation in response to signalling from the dendritic cell would bring new insights to the biology of inflammatory dis [...]

Läs mer

Research to harness the potential of innovative oligo- and polynucleotide therapeutics

2016-02-28 17:24
Since many translated proteins are difficult to modulate with small molecule drugs or antibodies, much research is currently performed to develop oligo- and polynucleotide (RNA) therapeutics in order to be able to target many more disease-related mo [...]

Läs mer

Tissue repair and regeneration

2016-02-28 16:08
BACKGROUND The disease burden of failing skin repair and non-healing ulcers on the healthcare system and the country as a whole is extensive. In the USA, non-healing ulcers and chronic wounds are reported to affect 6.5 million patients at a nationa [...]

Läs mer

Bekämpa den åldrande hjärnans sjukdomar

2016-02-28 14:16, reviderat 2016-02-29 10:55
Denna analys är baserad på den strategiska innovationsagendan ”Bekämpa den åldrande hjärnans sjukdomar”, som publicerats av nätverket BrainGain Sweden (www.braingainsweden.org) tillsammans med VINNOVA. Bakgrunden till förslaget är att andelen pers [...]

Läs mer

A broader stance on design

2016-02-28 12:23, reviderat 2016-02-29 10:06
I wish to support and extend Kristina Höök’s call for research in the area of interaction and user experience design and at the same time slightly broaden the perspective to a more systemic view. This to better clarify and address the current shifts [...]

Läs mer

Expanding the technosphere underground

2016-02-28 07:32
Underground materials and space have always been important for human development, from extraction of minerals and groundwater to shelter. Tunnels are an integral and expanding part of our transportation and infrastructure systems in growing cities. [...]

Läs mer

Urban systems science and engineering

2016-02-28 07:29
Cities worldwide are engines of growth, profoundly affecting ecology of the Earth. Sustaining even modest rates of growth in population, economy and living standards with overall concentration in cities, poses the greatest long-term challenge for hu [...]

Läs mer

Ingvar Carlsson award och framtidens forskningsledare

2016-02-28 07:12
Ingvar Carlsson award och framtidens forskningsledare är väletablerade program som erbjuder ett viktigt och ofta avgörande stöd till yngre forskare. Stockholms universitet föreslår att dessa program fortsätter i liknande form och att SSF överväger a [...]

Läs mer

Miljö och grön kemi/hållbara material

2016-02-28 07:12
Stockholms universitet föreslår att SSF överväger en utlysning av rambidrag inom ett tema som syftar till att verka gränsöverskridande mellan miljöområdet och grön kemi/hållbara material. Sverige ligger i den internationella forskningsfronten inom b [...]

Läs mer

Metagenomik och metadesign i urbana miljöer

2016-02-28 07:10
Stockholms universitet föreslår att SSF överväger en utlysning av rambidrag inom ett gränsöverskridande tema med fokus på den urbana miljöns mikrobiom. Temat omfattar metagenomik, populationsdynamik, ekologi och mikrobiologi,. Uppemot 54% av världen [...]

Läs mer

Mindre begränsning i utlysningstexterna.

2016-02-28 03:03
Jag har SSF att tacka för mycket av min forskning. Deras program Framtidens Forskningsledare var avgörande för att jag skulle ta beslutet att återvända både till Sverige och till akademisk forskning efter nästan 7 år i USA och 4 år inom industrifors [...]

Läs mer

Bidragsformer - återinför Framgångsrika Forskningsledare

2016-02-28 02:48
Jag vill kort kommentera min syn på de olika program som jag tycker SSF lyckats bäst med. SSF har framför allt gått i bräschen med sitt unika program Framtidens Forskningsledare som sedan till stora delar kopierats av VR, KAW, och även andra. SSF bö [...]

Läs mer

Kvantteknologi och Spinntronik

2016-02-28 02:34
Flera förslagsgivare som t ex David Haviland, Jonas Bylander, Tord Claeson, och Göran Johansson har tagit upp vikten av en satsning på kvantteknologi. Jag vill understryka att det finns oerhört stor potential i att kombinera den mer traditionella kv [...]

Läs mer

A World-Wide Central Nervous System - The Real-time Internet

2016-02-27 15:40
The Internet is one of the key critical infrastructures for today society, facilitating economic growth and addressing societal challenges. In numbers, the Internet is a huge distributed system, connecting 13.4 billion devices through half a millio [...]

Läs mer

Myggburna virusinfektioner - Varför, Var, När och Hur?

2016-02-27 12:45
Trots att vi har bättre sjukvård och mediciner än någonsin så har myggburna virusinfektioner drabbat världen hårt de senaste decennierna. Helt nyligen så upplever vi Zikavirusutbrottet i Latinamerika, med association till fosterskador. Chikungunyavi [...]

Läs mer

Kvantteknologi - industrisamverkan vid forskningsfronten

2016-02-26 17:09
Vi på det göteborgsbaserade företaget Low Noise Factory - en spin-off från Chalmers - är världsmarknadsledande på mikrovågsförstärkare med ultra-lågt brus. Tidigare har radioastronomin dominerat efterfrågan på våra komponenter, som möjliggör detekti [...]

Läs mer

Light!

2016-02-26 15:01
What is pure energy, travels faster than anything else, has no mass and can have many different colours? The photon! Four billion visible photons are necessary to form as little as 1 nJ of energy. A human being is able to detect a rate as low as 7 p [...]

Läs mer

Kvantteknologi på frammarsch

2016-02-26 13:52
Med detta förslag vill jag stödja David Havilands, Jonas Bylanders och Tord Claesons tidigare inlägg. Kvantteknologi har mycket riktigt fått ett rejält momentum de senast två åren. Som exempel vill jag här framhålla den stora satsningen i Storbr [...]

Läs mer

Strategisk suicidforskning

2016-02-26 13:41
Varje år tar cirka 1600 personer sitt liv. Det är en minskning av sedan 1980 talet då självmordsfrekvensen var så hög som 2000 fall årligen i Sverige. Minskningen kan bero på en viss förbättring av behandling och omhändertagande av patienter med ps [...]

Läs mer

Infrastruktur och spetskompetens skapar länkar mellan forskare från olika fält

2016-02-26 13:33
Inom Sveriges gränser finns både lokala och nationella (exv. SciLifeLab och MAX IV) samt internationella (exv. ESS) infrastrukturer. Många av infrastrukturerna har gemensamt att de var och en tillhandahåller unik expertis och utrustning som inte fin [...]

Läs mer

Kvantteknologi

2016-02-26 12:52, reviderat 2016-02-26 15:56
Jag stöder de förslag som ingivits av David Haviland, KTH, och Jonas Bylander, Chalmers. Jag har följt kvantteknologins uppväxt under min långa forskartid. Den har ansetts vara typisk naturvetenskaplig grundforskning med en lång tidshorisont. Vi h [...]

Läs mer

Quantum technology

2016-02-26 12:02
Jag stöder David Havilands (2016-01-30) välformulerade förslag till inriktning för SSF. Dessutom bidrar jag här med några fler punkter gällande kvantteknologi och specifikt kvantinformationsteknologi. En grupp ledande Europeiska forskare inom aka [...]

Läs mer

Tarmens mikrobiota har stor betydelse för hälsa och sjukdom

2016-02-25 22:10, reviderat 2016-02-25 22:31
Vi har ~10^13 bakterier och ett kilo bakterier i vår tarm, huvudsakligen tjocktarmen. Dessa bakterier har större betydelse för hälsa än vi förstått och har genom årtusenden utvecklats tillsammans med oss. Vårt moderna rena leverne, ändrade matvanor [...]

Läs mer

PK Materials inspel till strategiprocessen

2016-02-25 14:09, reviderat 2016-02-25 15:52
Materialvetenskap är strategiskt viktig för Sverige. Inom materialframställning och materialförädling finns flertalet mycket stora företag som är verksamma i Sverige. Här finns även en bred forskningsbas inom området, med hög produktivitet och inter [...]

Läs mer

Att förstå utmattningssyndromets DNA ger ett hållbarare samhälle

2016-02-25 08:43, reviderat 2016-02-25 08:44
I Sverige har vi en unik kunskapsbas vad gäller stressrelaterad ohälsa och utmattning. då svenska forskare tidigt och på ett systematiskt sätt började undersöka utmattningens fenomenologi, epidemiologi och etiologi. Detta har resulterat i att diagno [...]

Läs mer

Etablering av epidemiologiska kohorter för att möjliggöra samordning och ge förutsättningar för translationell medicinsk forskning

2016-02-25 08:32
Flera initiativ har tagits för att tillgängliggöra och samordna register och data i olika epidemiologiska kohorter. Detta kommer möjliggöra större studier om hälsa än man tidigare kunnat göra. Samtidigt har stödet till longitudinell datainsamling mi [...]

Läs mer

SSF Research infrastructure fellows

2016-02-25 08:25, reviderat 2016-02-25 08:29
We propose to continue the SSF research infrastructure fellows program as we feel that this was aimed at supporting a category of key personnel of great importance for many of the most important research infrastructures and core facilities in Sweden [...]

Läs mer

Kompetensförsörjning till Sveriges Life Science-industri

2016-02-24 14:38
I spåren av de stora nedläggningarna inom svensk läkemedelsindustri följer att en plantskola för framtida kompetensförsörjning dramatiskt har krympt. I dagens läge finns en stor del av de personer som skolats inom exempelvis Pharmacia och AstraZene [...]

Läs mer

Högteknologiska processer för utvinning av biobaserade produkter från växter

2016-02-24 13:36
En omställning till en biobaserad ekonomi med hänsyn tagen till prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2050 kräver en kraftsamling inom flera teknikområde [...]

Läs mer

Protein Science at ESS and Max IV

2016-02-24 09:41
Proteins are of enormous diversity and importance for life on earth. They have a multitude of different functions in all organisms, for example as enzymes, gene regulators, structural components, transporters, receptors, and energy converters. With [...]

Läs mer

Förslag till strategisk satsning: Organisk syntes

2016-02-23 15:33
Vårt moderna samhälle vore otänkbart utan en mängd designade komplexa organiska molekyler. Några av deras användningsområden återfinns inom läkemedelsindustrin, modernt jordbruk, livsmedelsindustrin, energiproduktion, materialvetenskap och de modern [...]

Läs mer

System för federerade databaser

2016-02-23 12:46
Samkörning av olika register och biobanker, samt uppbyggande av forskningsdatabaser väcker frågor om hur den enskilda individens integritet kan skyddas samtidigt som forskningen främjas och ges unika möjligheter till världsledande forskning. Federer [...]

Läs mer

Preparing to make the most of ESS and MAX IV: Complex systems uncovered by next generation large-scale facility based research.

2016-02-22 19:08
Life and materials sciences deal with increasingly complex systems that are characterized by structures and dynamics at multiple length and time scales, and often contain many components in order to achieve the desired material properties for applic [...]

Läs mer

Förslag till SSFs arbete med uppdaterad strategi

2016-02-22 17:47
Förslag till SSFs arbete med uppdaterad strategi Kondenserad summering: 1. Upprepa programmet ”Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare (KFL)” för att ta vara på unga lovande kvinnliga forskare 2. Bibehåll ledarskapsutbildning i alla [...]

Läs mer

Vektorerburna sjukdomars spridning i en varmare värld (Faye/Udekwu)

2016-02-22 15:04
Klimatförändringarna och medföljande temperaturökning för med sig en ökad spridning av sjukdomar. Det sker till stor del på grund av att insekter och andra vektorer är bärare av mikroorganismer sprids med människor och fordon som rör sig mellan kont [...]

Läs mer

Bra epidemiologiska kohorter behövs för att satsningar på samordning ska bära frukt

2016-02-22 14:15
Flera initiativ har tagits för att tillgängliggöra och samordna register och data i olika epidemiologiska kohorter. Detta kommer möjliggöra större studier om hälsa än man tidigare kunnat göra. Samtidigt minskar stödet till longitudinell datainsamlin [...]

Läs mer

Stöd till anställning av nya forskningsaktörer vid svenska lärosäten som är inriktade på användning av neutronspridning för att underlätta svensk industris användning av ESS

2016-02-22 11:57
ESS (the European Spallation Source) är designad för att generera neutronstrålar för vetenskapliga studier inom ett brett spektrum av discipliner – allt ifrån karakterisering av fasta material till tillämpningar inom biovetenskaperna och geofysik. E [...]

Läs mer

Patientsäkerhet inom prehospital sjukvård

2016-02-22 10:56
År 2000 släppte “Institute of Medicine” sin rapport "To err is human: Building a safer health system". Rapporten blev en väckarklocka för anställda inom hälsa och sjukvård världen över. Rapporten visade att år 1997 dog upp till 98 000 patienter på a [...]

Läs mer

Framtidens dynamiska system

2016-02-22 10:01
Svensk tillverkningsindustri har lång tradition av innovation och utveckling av dynamiska system av hög kvalité. Dynamiska system ingår i energisystem, processindustri, gruvindustri, fordon och flyg men även strukturer utsatta för vibrationer, exemp [...]

Läs mer

Materials informatics

2016-02-20 16:40
SSF very recently launched a call on “Big Data och Beräkningsvetenskap”. Several of the suggestions already submitted to the strategy process have also, just like that call, rightfully pointed out the increasing importance of computer science techn [...]

Läs mer

Förnybara material

2016-02-20 14:33
Dagens högteknologiska samhälle ställer i allt större utsträckning krav på nya material för avancerade materialtillämpningar. Vi människor tillverkar och använder enorma mängder material vilket ur ett framtidsperspektiv framgent ställer stora krav p [...]

Läs mer

Samverkansstöd för strategiskt viktiga infrastrukturer

2016-02-19 14:27
Sverige har satsat stort på att etablera strategiskt viktiga forskningsinfrastrukturer såsom SciLifeLab, Max IV och ESS, med avsikten att denna satsning ska stödja svensk forskning och resultera i nytta för samhället. SciLifeLab är ett nationellt ce [...]

Läs mer

Competitive innovation through research in product development in the manufacturing industry

2016-02-17 16:27
In a joint effort, professors representing Product Development at BTH, CHALMERS, KTH, LIU, LTU, and MDH/JU, identify a need to, via research, enhance product development capabilities for manufacturing industries. This is driven by the dynamics of gl [...]

Läs mer

Cyber Security Awareness (Center)

2016-02-15 15:59
Cyber Security is more or less on everyones lips. To often research is either on policies or on technology. But the challange is to connect policies, riskacceptance etc. into action with the "lagom" (right balance) between technology, methods and p [...]

Läs mer

Study of host pathogen interactions by omic-technologies in a translational perspective for a future medicine

2016-02-15 13:23, reviderat 2016-02-15 13:25
Humans and animals are exposed to a variety of known and unknown infectious agents. The mechanisms inducing pathogenic effects are not always well understood. Infections impair at short and long terms human well-being and animal welfare, economy and [...]

Läs mer

System på chips för trådlös kommunikation

2016-02-12 10:01
Den snabba utvecklingen inom trådlös kommunikation fortsätter att accelerera i allt snabbare takt och kommer med stor sannolikhet att fortsätta med det de närmaste 10 åren. Nya och utvecklade generationer trådlösa system tas fram med allt fler enhet [...]

Läs mer

Framtida utlysningsformer av SSF

2016-02-11 09:22
1. SSF har strävat efter relativt hög beviljandegrad i sina utlysningar. Med åren har därför utlysningstexter blivit snävare och färre forskargrupper har möjlighet att söka medel. Tyvärr tycker jag mig se att detta har resulterat i en hel del SSF-st [...]

Läs mer

The social brain in health and disease

2016-02-09 14:41
Interpersonal stress and lack of social support are major determinants of negative health outcomes in many conditions including excessive caloric intake or self-starvation, alcohol consumption or drug use. These behaviors are characterized by persi [...]

Läs mer

Bio-oorganisk kemi för energiomvandling och katalys

2016-02-05 00:29
Jag är f.n. verksam vid Stanford och förvånas över hur levande forskningen och diskussionerna är kring biokemiska katalysatorer och biomimetiska modellkomplex innehållande icke-ädla och icke-toxiska metaller som framtidens lösningar för några av vår [...]

Läs mer

Utveckling och validering av försöksdjursfria metoder - ett sätt att stärka prediktionsvärde och effektivitet inom Life Science

2016-02-01 14:16
I toxikologisk forskning och testning har användandet av moderna alternativa metoder enligt de så kallade 3R-principerna tagit fart de senaste åren. Detta innebär nya metoder som ersätter djuranvändning med djurfria metoder (Replace), metoder som re [...]

Läs mer

Förbättrad omsättning av forskare mellan akademi och företag i tidig fas

2016-02-01 11:38, reviderat 2016-02-01 11:43
SSF är känt bland oss forskare som varande en blåkopia på vetenskapsrådet. Det finns små möjligheter för oss som har translationella ambitioner att finansiera egna forskningsresultat så att de kommer till användning i samhället. (detta uttalande gäl [...]

Läs mer

CBRNE-forskning behövs i Sverige

2016-02-01 09:12
Det finns ett globalt hot om att kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva (CBRNE) ämnen ska avsiktligt nyttjas vid t.ex. organiserad brottslighet, terrorattack eller i andra väpnade konflikter. Kampen mot terrorism är ett viktigt om [...]

Läs mer

Tvärvetenskaplig forskning krävs för att undvika spridning av antibiotikaresistens

2016-01-31 15:54, reviderat 2016-02-01 09:19
För att Sverige ska kunna bidra till en säker och uthållig djurproduktion, utan negativa konsekvenser för miljö och människor och med lönsamhet för respektive näring och samhället bör ökade möjligheter ges för forskning kring hur långsiktighet ska n [...]

Läs mer

Quantum Technology

2016-01-30 14:52, reviderat 2016-01-30 14:53
The aim of Quantum Technology is the development of new applications based on the unique properties that physical systems exhibit when they are probed at the quantum limit of action and reaction, defined by Planck’s constant h. Traditional scientifi [...]

Läs mer

Emerging infections in a changing world

2016-01-30 11:31, reviderat 2016-01-30 11:32
We live in a “virosphere”, a world of viruses. They have tremendous effects on our health, our economy, animals and crops. Some viruses are restricted to humans, such as measles and rubella, but many other virus infections are the result of transmis [...]

Läs mer

Machine Learning and Data Analytics in Complex Systems

2016-01-29 19:25
I wish to support the previous suggestions of Prof. Henrik Boström to support research in Data Science and of Prof. Devdatt Dubhashi to support research in Deep AI, and add an independent voice in support of Machine Learning and Data Analytics in Co [...]

Läs mer

Kemisk processteknik

2016-01-29 10:50
Processindustri är ett viktigt segment i hela världen och har ett brett spektrum av branscher för tillverkning av kemikalier, massa och papper, livsmedel och läkemedel förutom utrustning, leverantörer av automation, konsultbolag och forskningsinstit [...]

Läs mer

Institutens roll i innovationssystemet och koppling till SSFs verksamhet och målsättningar

2016-01-29 08:48, reviderat 2016-01-29 08:52
För ett effektivt innovationssystem där nya innovationer implementeras i syfte att nå ett samhälle präglat av hållbarhet och välstånd behövs alla olika roller i systemet: akademi, institut, näringsliv och samhälle. Innovationssystemets aktörer måste [...]

Läs mer

Beräkningsvetenskap och tillämpad matematik

2016-01-29 08:18, reviderat 2016-01-29 08:23
I SSFs nya forskningsstrategi saknas beräkningsvetenskap och tillämpad matematik (BVTM). Tidigare har BVTM varit ett prioriterat forskningsområde vid SSF tillsammans med livsvetenskaper, bioteknik, materialvetenskap och informationsteknik, som fortf [...]

Läs mer

Nyblivna pappors psykiska hälsa

2016-01-28 21:56, reviderat 2016-01-28 21:57
Fäders depression i samband med barnafödandet (PPND) är ett problem som drabbar ungefär 10% av alla fäder under den perinatala perioden. Barn som lever med fäder med PPND, har en tvåfaldigt ökad risk att utveckla känslomässiga och beteendemässiga pr [...]

Läs mer

Skadefria föryngringar för skogar med hög tillväxt

2016-01-28 17:39
Skogsprodukter står för mer än 11 % av Sveriges exportvärde och sektorn sysselsätter hundratusentals personer. Branschen är starkt konkurrensutsatt vilket kräver ständig förnyelse och utveckling. De tekniska förutsättningarna för detta har revolut [...]

Läs mer

Fram för tvärvetenskaplig energiforskning

2016-01-28 17:00
Klimat- och energifrågan är vår tids stora utmaning och det krävs strategiska satsningar för att möta den. Störst är de tekniska utmaningarna i transportsektorn, som fortfarande är höggradigt fossiloberoende. Forskare arbetar medvetet med klimat [...]

Läs mer

Stärk Sverige som ledande nation inom bioekonomin

2016-01-28 15:59
Världen skiftar från fossil- till biobaserad ekonomi. Sveriges rika tillgång på skogsråvara (60 % av vår areal täcks av skog) ger oss en möjlighet att bli världsledande inom området biobaserade material, drivmedel, kemikalier, processer och tjänster [...]

Läs mer

Förebyggande av främmandekroppsinfektioner inom vården

2016-01-28 12:17, reviderat 2016-01-28 12:19
Bakteriella infektioner orsakade av medicinska material, ofta kallad främmande-kropps-infektioner, är en av de vanligaste orsakerna till att nya implantat eller medicinsk utrustning fallerar eller behöver bytas ut i förtid. Detta orsakar mycket lida [...]

Läs mer

Test

2016-01-27 10:45
Hej, detta är bara en test inför lansering av vår nya webb.

Läs mer

Affärsskapende i samverkan med teknik och digitaliseringssatsningar

2016-01-26 19:36
Hur skapas de nya affärerna baserade på den nya tekniken? Sverige är en framstående tekniknation och vi satsar stort på utveckling av digitalisering och automatisering. Våra större tillverkande företag skapar fantastisk teknik och våra start-up i [...]

Läs mer

Rättslig reglering av hälso- och sjukvården

2016-01-26 17:02
Välfärdssamhället blir allt mer reglerat genom lagar, förordningar och andra föreskrifter och hälso- och sjukvården utgör inget undantag. I syfte att säkerställa en tillgänglig, säker och likvärdig vård har flera lagstiftningsprojekt initierats och [...]

Läs mer

Rättslig reglering av hälso- och sjukvården

2016-01-26 17:02
Välfärdssamhället blir allt mer reglerat genom lagar, förordningar och andra föreskrifter och hälso- och sjukvården utgör inget undantag. I syfte att säkerställa en tillgänglig, säker och likvärdig vård har flera lagstiftningsprojekt initierats och [...]

Läs mer

Framtiden behöver mer forskning och innovation i skogsbruket

2016-01-26 15:38
Förnybara råvaror ersätter nu olja, kol och andra ändliga resurser i takt med att energi och klimatfrågorna blir allt viktigare. Den svenska skogen utgör en fantastisk och helt nödvändig resurs i omställningen till ett biobaserat samhälle. Sverige h [...]

Läs mer

Världsledande forskningsmiljöer

2016-01-26 13:43
En forskningsmiljö är normalt sett komponerad av studenter, juniora och seniora forskare, administratörer samt en eller flera forskningsledare. De framgångsrika forskningsmiljöerna är ofta sammanhållna där roller och ansvar är tydligt formulerade oc [...]

Läs mer

Engineering for Precision Medicine

2016-01-25 18:50, reviderat 2016-01-27 21:57
We would like to propose a dedicated programme or centre “Engineering for Precision Medicine” to be prioritised in SSF’s forthcoming five-year grand plan. Precision Medicine (PM) is imminently arriving. Major countries and regions around the wor [...]

Läs mer

Precision Medicine

2016-01-25 09:12
Precision medicine Recently, the concept of “Precision Medicine” was launched by the American president Barack Obama and National Institutes of Health (Collins and Varmus, 2015). This is a new paradigm where a wide range of biomedical information — [...]

Läs mer

Höj kvaliteten genom ökat stöd för och efterfrågan på nyttiggörande

2016-01-24 17:22
SSF ger idag möjlighet för projekten i ramprogrammen att använda öronmärkta pengar till nyttiggörande. På senare tid har möjligheterna till användning breddats, vilket är utmärkt eftersom det finns många olika vägar för nyttiggörande som också fylle [...]

Läs mer

Högriskprojekt

2016-01-21 13:38
FÖRSLAG TILL SATSNING: en satsning på högriskforskning med stor "discovery-potential" inom biomedicin/life science området. Bidragsformen bör rikta sig till den enskilda forskaren och bedömas enligt potential för nya upptäckter och inte som idag, g [...]

Läs mer

Deep AI and the Automated Economy and Society

2016-01-01 07:54
Recent remarkable advances in deep artificial intelligence (AI) have led to the prospect of a profound and rapid transformation of the economy and society via increased automation of jobs, especially in western countries. This was brought to the fo [...]

Läs mer

Konkurrenskraft genom hållbar utveckling och genusvetenskap

2015-12-30 19:27
Utifrån SSF:s syfte att främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft finns det två tvärgående kunskapsområden som mer borde efterfrågas ännu mer i [...]

Läs mer

Exosomer

2015-12-22 14:26
Exosomer Betydelsen av exosomer vid både hälsa och sjukdom börjar nu successivt klargöras, och kliniska applikationer i diagnostik och terapi är i utvecklingsfas. Begreppet exosomer myntades 1987, men 10 år tidigare beskrevs Gunnar Ronquist för för [...]

Läs mer

Educational Research Involving Teachers

2015-12-22 13:50
Research on Educational Topics, even when it is conducted in classrooms, often fails to reach the target audience and effect change. Part of the problem is that the channels in which researchers must publish their research are not read by practicing [...]

Läs mer

Data science

2015-12-22 13:01, reviderat 2015-12-22 13:03
Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas, FAS, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen lyfte i rapporten ”För svensk framgång inom forskning och innovation 2013-2016” fram "den digitala explosionen" som ett av sju områden för riktade forskningssatsningar. Den f [...]

Läs mer

Approximate Computing

2015-12-16 13:54
Approximate computing is a potential breakthrough direction for increasing the energy-efficiency of computer systems and at the same time ameliorating reliability issues. Approximate computing relies on emerging applications that have intrinsic r [...]

Läs mer

Commercialization Training for Academics

2015-12-11 10:40
SSF's Future Research Leaders program contains a fantastic leadership training course that both brings in experienced leaders for discussions and promotes interaction between a group of strong academics. Providing a similar environment and experienc [...]

Läs mer

Framtidens läkemedel

2015-12-09 16:49
Life Science sektorn står för ca 20% av svensk export, där läkemedel är den stora exportvaran. Det finns exempel idag där enskilda läkemedel kan sälja uppemot 70 miljarder kr per år. Skatteintäkterna för ett sådant enskilt läkemedel skulle kunna fin [...]

Läs mer

Interaction Design research

2015-12-09 11:47
Interaction design sits uncomfortable at the interaction between computer science/engineering, social science and industrial design. As such it rarely obtains funding on its own terms. A research call in this area would be crucially important to l [...]

Läs mer

Rumtidmodifierande fält för transporter

2015-12-07 18:00
Det finns grunddata som visar på att detta är möjligt. Det är dock inte möjligt för en enskild person att genomföra de verifieringsförsök som behövs. Därför behövs ett projekt med tvärvetenskaplig sammansättning som t.ex. fysik, materialteknik mm. D [...]

Läs mer

Tillåt finansiering från licentiat till doktor

2015-12-02 15:34
Idag är det relativt vanligt att doktorander påbörjar en doktorandutbildning som avslutas vid licentiatexamina. Det kan till exempel bero på att lämplig finansiering för fortsatta studier saknas, eller att doktoranden frivilligt avslutar sina studie [...]

Läs mer